Plzeňský vědecko technologický park

Projekty a akce

Výstavba poloprovozního objektu H2 – 4. etapa

Bezprostředním cílem projektu je rozšířit nabídku prostor pro podporu inovačního podnikání a zvýšit tak jejich dostupnost pro podnikatele orientované na výzkum, vývoj a inovace.

Popis projektu

Projekt řeší zvyšující se poptávku klientů na zasídlení do inovační infrastruktury. Zejména prostory poloprovozního charakteru s patřičným zázemím se dlouhodobě jeví jako nedostatkové.
V rámci projektu tedy probíhá výstavba zcela nového poloprovozního objektu, který rozšíří současně kapacity vědeckotechnického parku v Plzni. Nově vzniklé prostory poslouží k realizaci výzkumných a vývojových aktivit jednoho z již stávajících klientů VTP. Jedná se o společnost MBtech Bohemia s.r.o., IČ: 65416082 se sídlem Daimlerova 1161/6, 301 00 Plzeň. Přesun části aktivit tohoto klienta do nových prostor zároveň umožní konsolidovat nabídku prostor stávajících a jejich efektivnější využití např. pro malé a střední firmy.
Projekt si klade za cíl podpořit oblast vědy, výzkumu a vývoje, podpořit nově vznikající či rozvíjející se podniky, které se budou orientovat směrem k novým technologiím a konkurenceschopným výrobkům a službám, a prohloubit a dále rozvíjet spolupráci těchto subjektů s vysokoškolskými subjekty, jako je Západočeská univerzita v Plzni, i veřejnou správou a dalšími partnery.
V rámci projektu jsou podporovány aktivity, které spočívají ve zkvalitňování podnikatelského prostředí, zkvalitňování podmínek pro podnikání a inovace a rozvíjení konkurenční výhody na základě zlepšování a prohlubování vztahů mezi výzkumnými a vzdělávacími institucemi, podnikatelskou sférou a veřejnou správou.

Obecné cíle:

 • vytvoření podmínek pro vznik kvalifikovaných pracovních míst,
 • vytvoření podmínek pro vstup nových investorů v oblasti inovací a „high-tech“ zamezení ztráty investorů z důvodů nabídky drahých, nepřipravených, či jinak nevhodných objektů pro specifické požadavky inovačních firem,
 • využití Vědeckotechnického parku jako místa pro realizaci spolupráce akademických institucí s komerčními subjekty, jako jednoho z důležitých nástrojů ke komercializaci výsledků výzkumu,
 • rozšíření centra pro realizaci výsledků aplikovaného výzkumu a transferu pokročilých technologií,
 • zvýšení kapacity prostředí pro rozvoj malého a středního inovačního podnikání v Plzni a Plzeňském kraji,
 • využití Vědeckotechnického parku jako marketingového nástroje pro prezentaci Plzně a Plzeňského kraje jako moderního evropského regionu podporujícího inovace,

Specifické cíle:

 • vybudování kancelářských a poloprovozních prostor pro lokalizaci již existujících high-tech firem
 • poskytování služeb inovačním firmám z Vědeckotechnického parku i mimo něj (např. technologický transfer, technologické poradenství, finanční poradenství apod.)

Očekávané efekty:

 • lokalizace nových podniků a nových aktivit
 • nově vytvořená pracovní místa pro kvalifikované pracovníky
 • posílení image a atraktivity města Plzně a Plzeňského kraje jako dobrého místa pro realizaci projektů znalostní ekonomiky

Zahájení projektu

Výstavba poloprovozního objektu byla o ficiálně zahájena poklepem základního kamene dne 19.9.2018.

Ukončení projektu

Dne 19.9.2019 byla výstavba úspěšně ukončena plně v souladu s harmonogramem výstavby a dne 1.10.2019 proběhl ceremoniál slavnostního zahájení provozu, kterého se mimo jiných význačných hostů zúčastnili primátor města Plzně Martin Baxa, 1. náměstek primátora města Plzně Roman Zarzycký, předseda představenstva VTP a.s. Petr Chvojka, náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha, předseda představenstva společnosti BERGER BOHEMIA a.s. Zdeněk Pilík a provozní ředitel společnosti MBtech Bohemia s.r.o. Stamatios Stamatiadis, jako zástupce budoucího nájemce celého objektu H2.