Plzeňský vědecko technologický park

Projekty a akce

Vědeckotechnický park Plzeň – 1. etapa

Zvýšení potenciálu města i regionu v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Motivace spolupráce univerzity s podniky. Impuls pro lokalizaci nových aktivit s vysokou přidanou hodnotou.

Cíle projektu

 • Zvýšení potenciálu města i regionu v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
 • Motivace spolupráce univerzity s podniky
 • Impuls pro lokalizaci nových aktivit s vysokou přidanou hodnotou
 • Podpora vzniku inovačních MSP
 • Završení dlouhodobé strategie města Plzně při podpoře ekonomického rozvoje

Historie a východiska projektu

 • Využití zkušeností města Plzně s výstavbou a managementem průmyslového parku Borská pole
 • Využití znalostí BIC Plzeň s realizací služeb na podporu inovačních MSP
 • Potenciál Západočeské univerzity v tradičních technických oborech
 • Výzkumné činnosti ve vazbě na podnik ŠKODA
 • Zvyšující se poptávka nových investorů o aktivity na podporu výzkumných a vývojových aktivit (Mercedes-Benz, Panasonic,….)

Segmenty projektu

 • Vědeckotechnický park – prostory pro lokalizaci projektů výzkumu a vývoje, inovačních firem
 • Podnikatelský inkubátor – podpora a lokalizace začínajících inovačních projektů
 • Centrum technologického transferu – odborné služby pro podporu aplikovaného výzkumu a vývoje

Očekávané efekty – přínosy pro region

 • Zvýšení ekonomické výkonnosti a atraktivity města a regionu
 • Zvýšení konkurenceschopnosti produktů místních podniků, vznik nových inovačních MSP
 • Zkvalitnění procesu komercializace VaV na Západočeské univerzitě
 • Nabídka přitažlivých kvalifikovaných pracovních míst pro mladé lidi
 • Zlepšení nabídky kvalitních ploch na trhu realit v Plzni s pozitivním dopadem na tento sektor

Časový harmonogram projektu

 • Předložení žádosti o dotaci z programu Prosperita 05/2005
 • Zahájení projektu 06/2005
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace 11/2005
 • Zahájení poskytování služeb 01/2006
 • Vydání stavebního povolení 04/2006
 • Zahájení stavby I. etapy 09/2006
 • Zahájení marketingové kampaně 09/2006
 • Zahájení provozu 09 – 10/2007

Obecné informace

Investor: Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.
Hlavní akcionáři: Statutární město Plzeň - 100 %
Partneři projektu: Západočeská univerzita v Plzni, BIC Plzeň, s. r. o.
Zodpovědný projektant: Bohemiaplan Plzeň, s. r. o., Ing. arch. Karel Hanzlík
Zahájení provozu: podzim 2007
Prostory k nájmu: 4 700 m2 kancelářských a laboratorních ploch
Celková investice: 250 mil. Kč včetně DPH