Plzeňský vědecko technologický park

Projekty a akce

VTP Plzeň – provoz 4

Podpora inovační infrastruktury v oblasti vědy a výzkumu. VTP zajišťuje služby na podporu inovačního podnikání vč. Podnikatelského inkubátoru a Centra pro transfer technologií.

Anotace projektu

Podpořená plocha činí 9.120,29 m², hodnota pronajímatelných prostor je 6205,61 m², místo realizace Teslova 3, 9, 9a, 11 a Morseova 8, Plzeň.

Dotace bude použita na financování provozních nákladů prostor neobsazených nájemníky, prostor obsazených vlastníkem VTP, konferenčních místností a na služby – konkrétně el. energie, teplo, vodné, stočné, internet, telefony, služby právních poradců, marketing a propagace.

Problematika projektu

Projekt řeší problematiku inovační infrastruktury. Jeho hlavním výstupem bude zvýšení podpory podnikatelských subjektů v oblasti vědy a výzkumu, zejména MSP a zajištění zvýšení a zkvalitnění poskytovaných podpůrných služeb.

Jako sekundární efekt projekt napomůže při částečné neschopnosti žadatele při financování provozu VTP z vlastních zdrojů v případě, že dojde k výpadku v příjmech z obchodní činnosti společnosti s propadem do ztráty.

Příčiny problému

Cash – flow společnosti bylo zajišťováno dlouhodobě z původně vložených prostředků akcionáře a částečně z vlastních zdrojů. V předchozích obdobích, kdy společnost vykazovala ztráty, byla financována právě pouze z vložených prostředků. Po několika letech provozu se pak stala samofinancovatelná.

V roce 2019 dokončila výstavbu dalšího vlastního objektu H2, na nějž však čerpala úvěr ve výši 24.947.200,87 Kč, který od 1.1.2020 začala splácet.

Cíl projektu

Cílem projektu je hlavně zajistit podporu inovační infrastruktury a zlepšení podmínek zasídlených klientů ve VTP. Největší měrou jsou zastoupeni klienti, jejichž práce představuje výzkumnou a vývojovou činnost konstrukční, dále se jedná o činnost reprezentující vývoj softwarových produktů a služeb v oblasti informačních technologií, v menším měřítku jsou zatím zastoupeny činnosti v oblasti elektrotechniky a dalším významným odvětvím, zastoupeným v portfoliu oborů je výzkum v oblasti biotechnologií a genetická laboratoř. Zbývající prostory jsou pokryty činnostmi jako např. vývoj a výzkum v oblasti přírodních a technických věd, vývoj a poradenství v oblasti energetických úspor a poradenská činnost pro podnikatele, implementace dotací EU a podpora rozvoje podnikání.

Výše zmíněné obory kopírují související studijní obory na plzeňských univerzitách, tj. na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě aplikovaných věd, Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní a studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Získaná dotace pomůže zlepšit výsledek hospodaření v době, kdy společnosti splácí úvěr z výstavby budovy H2 a kdy by se mohla dostat do finanční nejistoty odlivem části klientů z důvodu nepříznivé epidemiologické situace související s Covidem 19.

Očekáváné změny v důsledku projektu

V důsledku projektu je očekáván zejména rozvoj II v Plzeňském kraji, zvýšení konkurenceschopnosti inovativních firem, zlepšení podmínek pro inovativní podnikání a rozvoj potenciálu inovativních firem. Inovační infrastruktura je nedílnou součástí hospodářské základny regionu. Realizace projektu přispěje k další stabilizaci této infrastruktury, což bude mít pozitivní vliv na regionální ekonomiku, dojde k posílení významu činností spojených s VaVaI a tím se zlepší struktura ekonomických činností v regionu. To přivede do Plzně a jejího okolí kvalifikovanou pracovní sílu a následovat budou i další multiplikační efekty.

V rámci ekonomických ukazatelů žadatele je očekávána stabilizace hospodářského výsledku – dosud neutrálního výsledku hospodaření či mírného zisku společnosti.

Realizované aktivity v projektu

“b” Provoz VTP/PI/CTT

Navrhované způsobilé výdaje odpovídají potřebám projektu a jsou efektivně alokovány v rozpočtových položkách:

Řádek 1.: Služby poradců, expertů, studie

– Poradenství právní

Řádek 2.: Marketing a propagace

– návrhy a výroba propagačních předmětů

– modernizace www stránek

Řádek 5.: Síťové neskladovatelné dodávky

– dodávky elektrické energie

– dodávky tepla

– dodávky vody (v souvislosti s platbou stočného)

– zajištění internetového připojení

– zajištění telefonního spojení přes pevné telefonní linky

Popis realizačního týmu projektu

Realizační tým se skládá ze čtyř kmenových zaměstnanců. Prvním z nich je generální ředitel společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. JUDr. Miloslav Maštera, který je odpovědný za realizaci projektu.

Představenstvo společnosti pověřilo řízením projektu manažerku pro správu společnosti Ing. Zuzanu Koutníkovou. Ing. Zuzana Koutníková je přímo odpovědná za úspěšnou realizaci projektu, řídí a kontroluje všechny činnosti, týkající se projektu, koordinuje práci na všech výstupech projektu, provádí změnová řízení, zpracovává a udržuje plán projektu, zajišťuje, aby byly všechny úkoly správně rozděleny a pochopeny. Je zodpovědná za podání žádosti o dotaci do OPPIK, program Služby infrastruktury.

Dalšími členy projektového týmu, kteří aktivně spolupracují na jeho realizaci jsou Lenka Vošvrdová, office manažerka a Vladimír Karpíšek, správce budov.

Zajištění šíření výstupů projektu

Atraktivitu pronajímatelných prostor propaguje společnost na svých webových stránkách www.6thriver.cz , na stránkách Vědeckotechnického parku v Plzni www.vtpplzen.cz,
v informačních brožurách, příležitostně v regionálním televizním vysílání a v tisku.

Z hlediska propagace směřuje úsilí společnosti na prosazování kompaktnosti nabízených služeb ve VTP, a s ohledem na přiměřenou procentuální obsazenost pronajímaných prostor
ve VTP, především na již citovanou využitelnost jednacích a konferenčních prostor partnery
v souladu s posláním VTP. V neposlední řadě vytváří zázemí pro možnost využití podnikatelského inkubátoru a virtuální kanceláře.

Společnost dlouhodobě úzce spolupracuje s partnery (BIC Plzeň, ZČU, RHK PK a dalšími) při koordinaci a pořádání seminářů a konferencí v rámci pravidelných pronájmů jednacích místností
ve Vědeckotechnickém parku v Plzni.

Inovativnost navrhovaného řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivitu b) Provozování II, projekt nemá inovativní řešení. V oblasti podpory inovačního podnikání je konkurenční prostředí velmi specifické. Většina aktivit směřujících k podpoře inovačního podnikání je v rámci města Plzně koordinována místní samosprávou. A tak, i když město založilo a nadále zakládá různé subjekty podporující inovační a kreativní aktivity, jsou tyto zdánlivě si konkurující subjekty každý specificky zaměřený tak, aby se vzájemně doplňovaly a vytvářely spíše synergické prostředí než prostředí konkurenční. Můžeme tedy hovořit o “zdánlivé konkurenci”.

Činnost VTP však zahrnuje, mimo jiné, též pronájem prostor inovačním firmám a i přes jistá specifika daná např. jasnými kritérii pro přijetí firmy do VTP zde existuje přímá konkurence (v rámci regionu) v podobě komerčních prostor určených k pronájmu. Konkurenční (inovativní) výhodou VTP (a II obecně) je komplexnější nabídka služeb počínající prostým doplňkovým servisem k pronájmu a pokračující přes nabídku zázemí pro konference, semináře a workshopy a končící komplexním podnikatelským poradenstvím zahrnujícím podnikatelské plánování, částečně dotační a finanční poradenství. Mimo kancelářských prostor nabízí VTP též prostory poloprovozní určené k laboratorní nebo prototypové testovací výrobě. Zde mohou být konkurencí komerčně nabízené výrobní prostory k pronájmu, které jsou však již určeny především k hromadné či sériové výrobě a pro vývojová oddělení firem nebo pro inovační MSP se příliš nehodí. VTP tak opět poněkud vybočuje z běžné komerční nabídky a toto je jeho nejvýznamnější konkurenční výhodou. Další nespornou výhodou VTP je provázanost a spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, jejíchž výzkumných kapacit mohou klienti vědeckotechnického parku využívat. ZČU je též líhní kvalitních absolventů, kteří následně nacházejí uplatnění právě v inovačních firmách.

Existence rizik projektu

V případě realizace rizika odchodu některého z významných klientů nebo více menších klientů by hrozil výpadek v příjmech současně s propadem do ztráty.