Plzeňský vědecko technologický park

Projekty a akce

VTP Plzeň – provoz 2

Podpora inovační infrastruktury v oblasti vědy a výzkumu. VTP zajišťuje služby na podporu inovačního podnikání vč. Podnikatelského inkubátoru a Centra pro transfer technologií.

Anotace projektu

PVTP zajišťuje služby na podporu inovačního podnikání vč. PI a CTT.
Podpořená plocha činí 8.310,04 m², hodnota pronajímatelných prostor je 4.979,91 m², místo realizace Teslova 3, 9, 9a, 11, Plzeň.
Dotace bude použita na financování provozních nákladů prostor neobsazených nájemníky, prostor obsazených vlastníkem VTP, konferenčních místností a na služby – konkrétně el. energie, teplo, vodné, stočné, internet, telefony, služby právních poradců, marketing a propagace.

Problematika projektu

Projekt řeší problematiku inovační infrastruktury. Jeho hlavním výstupem bude zvýšení podpory podnikatelských subjektů v oblasti vědy a výzkumu, zejména MSP a zajištění zvýšení a zkvalitnění poskytovaných podpůrných služeb.
Jako sekundární efekt projekt napomůže při částečné neschopnosti žadatele při financování provozu VTP z vlastních zdrojů v případě, že dojde k výpadku v příjmech z obchodní činnosti společnosti s propadem do ztráty.

Příčiny problému

Cash – flow společnosti je zajišťováno dlouhodobě z původně vložených prostředků akcionáře a částečně z vlastních zdrojů. V předchozích obdobích, kdy společnost vykazovala ztráty, byla společnost financována právě pouze z vložených prostředků.

Cíl projektu

Cílem projektu je hlavně zajistit podporu inovační infrastruktury a zlepšení podmínek zasídlených klientů v VTP. Největší měrou jsou zastoupeni klienti, jejichž práce představuje výzkumnou a vývojovou činnost konstrukční (cca 59 %), dále se jedná o činnost reprezentující vývoj softwarových produktů a služeb v oblasti informačních technologií (cca 16 %), v menším měřítku jsou zatím zastoupeny činnosti v oblasti elektrotechniky (cca 1 %) a dalším významným odvětvím, zastoupeným v portfoliu oborů je výzkum v oblasti biotechnologií a genetická laboratoř (cca 8 %). Zbývající prostory jsou pokryty činnostmi jako např. vývoj a výzkum v oblasti přírodních a technických věd, vývoj a poradenství v oblasti energetických úspor a poradenská činnost pro podnikatele, implementace dotací EU a podpora rozvoje podnikání.

Výše zmíněné obory kopírují související studijní obory na plzeňských univerzitách, tj. na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě aplikovaných věd, Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní a studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.
Získaná dotace pomůže zajistit kladný výsledek hospodaření překlenutím období než se společnost dostane do dlouhodobě trvajícího samofinancování z vlastní obchodní činnosti.

Očekáváné změny v důsledku projektu

V důsledku projektu je očekáván zejména rozvoj II v Plzeňském kraji, zvýšení konkurenceschopnosti inovativních firem, zlepšení podmínek pro inovativní podnikání a rozvoj potenciálu inovativních firem. Inovační infrastruktura je nedílnou součástí hospodářské základny regionu. Realizace projektu přispěje k další stabilizaci této infrastruktury, což bude mít pozitivní vliv na regionální ekonomiku, dojde k posílení významu činností spojených s VaVaI a tím se zlepší struktura ekonomických činností v regionu. To přivede do Plzně a jejího okolí kvalifikovanou pracovní sílu a následovat budou i další multiplikační efekty.
V rámci ekonomických ukazatelů žadatele je očekávána změna hospodářského výsledku z dosud vykazované ztráty do vytváření neutrálního výsledku hospodaření či mírného zisku společnosti.

Realizované aktivity v projektu

b” Provoz VTP/PI/CTT
Navrhované způsobilé výdaje odpovídají potřebám projektu a jsou efektivně alokovány v rozpočtových položkách:
Řádek 1.: Služby poradců, expertů, studie
– Poradenství právní
Řádek 2.: Marketing a propagace
– návrhy a výroba propagačních materiálů, letáků apod.
– výroba audio a video materiálů určených k propagaci
– propagace v televizi
Řádek 5.: Síťové neskladovatelné dodávky
– dodávky elektrické energie
– dodávky tepla
– dodávky vody (v souvislosti s platbou stočného)
– zajištění internetového připojení
– zajištění telefonního spojení přes pevné telefonní linky

Popis realizačního týmu projektu

Realizační tým se skládá ze čtyř kmenových zaměstnanců. Prvním z nich je generální ředitel společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. JUDr. Miloslav Maštera, který je odpovědný za realizaci projektu. Představenstvo společnosti pověřilo řízením projektu manažerku pro správu společnosti Ing. Zuzanu Koutníkovou. Ing. Zuzana Koutníková je přímo odpovědná za úspěšnou realizaci projektu, řídí a kontroluje všechny činnosti, týkající se projektu, koordinuje práci na všech výstupech projektu, provádí změnová řízení, zpracovává a udržuje plán projektu, zajišťuje, aby byly všechny úkoly správně rozděleny a pochopeny. Je zodpovědná za podání žádosti o dotaci do OPPIK, program Služby infrastruktury.
Dalšími členy projektového týmu, kteří aktivně spolupracují na jeho realizaci, jsou Ing. Jan Černý, manažer pro rozvoj a Lenka Vošvrdová, office manažerka.

Zajištění šíření výstupů projektu

Atraktivitu pronajímatelných prostor propaguje společnost na svých webových stránkách www.6thriver.cz, na stránkách Vědeckotechnického parku v Plzni www.vtpplzen.cz, na portálu www.seznam.cz, na inzertním panelu v prostorách ZČU Plzeň, v informačních brožurách, příležitostně v regionálním televizním vysílání a v tisku.
Z hlediska propagace směřuje úsilí společnosti na prosazování kompaktnosti nabízených služeb v VTP, a s ohledem na přiměřenou procentuální obsazenost pronajímaných prostor v VTP, především na již citovanou využitelnost jednacích a konferenčních prostor partnery v souladu s posláním VTP. V neposlední řadě vytváří zázemí pro možnost využití podnikatelského inkubátoru a virtuální kanceláře.
Společnost dlouhodobě úzce spolupracuje se ZČU – NTC Plzeň při koordinaci a pořádání seminářů a konferencí v rámci pravidelných pronájmů jednacích místností ve vědeckotechnickém parku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivitu b) Provozování inovační infrastruktury, projekt nemá inovativní řešení.
Mezi konkurenční inovační infrastruktury VTP, a.s. by se mohly řadit následující společnosti či organizace, které realizují aktivity, či nabízejí služby, kterými podporují rozvoj podnikání a inovační aktivity firem:
– BIC Plzeň, s.r.o.
– Projekty PVTP II a PVTP III (v majetku a podléhající řízení přímo města Plzně)
– Plzeň 2015, o.p.s
– Správa informačních technologií města Plzně, p.o.

Inovativnost navrhovaného řešení

Město Plzeň má zájem o dosažení maximální možné podpory podnikatelů, inovačních subjektů a nově vznikajících firem. Je proto potřeba, aby si jmenované subjekty (dále partneři) vzájemně nekonkurovaly, naopak aby spolupracovaly. Proto je snaha definovat a nastavit efektivní spolupráci partnerů, prostřednictvím které bude možné dosáhnout maximálního přínosu pro klienty.
V současné době probíhají intenzivní pracovní jednání těchto partnerů i za účasti VTP, a.s. za účelem vytvořit Strategii pro podporu inovačního podnikání města Plzně.

Existence rizik projektu

V případě realizace rizika odchodu některého z významných klientů nebo více menších klientů by hrozil výpadek v příjmech současně s propadem do ztráty.