Plzeňský vědecko technologický park

Partneři a klienti

Partneři VTP

Společnosti, které dlouhodobě podporují myšlenky vědeckotechnického parku.

Západočeská univerzita v Plzni

ZČU byla založena v roce 1991 sloučením bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické (1949) a Pedagogické fakulty (1948) a na svých současných osmi fakultách má kvalitně personálně i technicky vybavené katedry a laboratoře včetně příslušné infrastruktury, zejména v oblasti informatiky. Svým významem a působností přesahuje rámec regionu a nabízí v řadě oborů vzdělání ve vysokém standardu, které reaguje velmi flexibilně i na potřeby zaměstnavatelů, jejichž produkce a produktivita práce přímo ovlivňují výjimečné postavení kraje v objemu HDP na člověka mezi kraji České republiky.

Absolventi ZČU nacházejí své uplatnění v managementu předních výrobních firem i v týmech zaměřených na uplatnění výzkumu a vývoje v praxi. V roce 2001 byl při ZČU založen vysokoškolský ústav „Nové technologie – výzkumné centrum v Západočeském regionu (NTC)“, který představuje významnou kapacitu v oblasti aplikovaného výzkumu a jehož praktické výsledky prokazují potenciál pro komercializaci výzkumu a podporu podnikání v regionu. ZČU spolupracuje již od roku 1996 se společností BIC Plzeň. Zaměření vzájemné spolupráce a dosažené výsledky odpovídají záměrům a pracovním cílům Plzeňského vědecko technologického parku.

Spolupráce s Centrem výzkumu Řež bude realizována v souladu s potřebou výzkumu v oblasti materiálových analýz a matematického modelování. Další spolupráce se předpokládá při využívání difrakčních analýz, na vývoji konstrukčních optimalizací zařízení zvaného „Studený kelímek“ a také při využívání přístrojů termické analýzy v laboratoři NTC. Spolupráce mezi ZČU a společností VTP Plzeň probíhá úspěšně od samého založení společnosti VTP Plzeň, a.s. od roku 2005. Spolupráce ZČU s městem Plzeň probíhá dlouhodobě a je rovněž deklarována “Prohlášením o spolupráci ze dne 30.10.2007“.

https://www.zcu.cz/

BIC Plzeň společnost s ručením omezeným

BIC Plzeň je společnost s ručením omezeným, která byla v roce 1992 založena městem Plzeň pro podporu rozvoje malého a středního zejména inovačního podnikání, je držitelem certifikátu EC – BIC. BIC Plzeň je členem EBN – evropské sítě podnikatelských a inovačních center. Od roku 2008 je rovněž členem sítě Enterprise Europe Network, která je největší celoevropskou sítí zaměřenou na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání koordinovanou Evropskou komisí.

Dále je BIC Plzeň aktivním a akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků České republiky, která se zasazuje o zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků v České republice. Od roku 1996 provozuje BIC Plzeň v lokalitě Městského industriálního parku Plzeň Borská pole několik objektů, které slouží pro lokalizaci a poskytování služeb začínajícím a rozvíjejícím se inovačním firmám (inkubátor, technologické centrum). Díky své dosavadní činnosti, zkušenostem, zdrojům know-how a stabilizovanému pracovnímu týmu je významným partnerem při provozu a rozvoji Plzeňského vědecko technologického parku.

https://www.bic.cz/

statutární město Plzeň

Město Plzeň je starobylé a významné město, které pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. V povědomí obyvatel i návštěvníků je zapsáno svým historickým, duchovním a kulturním bohatstvím. Plzeň je společným domovem, který nejen svým občanům, ale i obyvatelům širokého okruhu sousedních obcí skýtá ekonomické a kulturní zázemí, prostor pro odpočinek, sport a relaxaci, v neposlední řadě pak vzdělání, o něž bedlivě pečují orgány města dle dochovaných historických záznamů od samého jeho založení. Město Plzeň podporuje rozvoj vědeckotechnického parku i tradiční spojení města s výzkumem, vývojem a výrobou energetických investičních celků. Má zájem propojit existující vývojovou infrastrukturu vědeckotechnického parku s univerzitním prostředím, výzkumnými společnostmi a soukromou sférou. Má zájem posilovat komercializaci výsledků výzkumu, motivovat potenciál středoškolsky a vysokoškolsky či jinak odborně vzdělaných pracovníků, aby neodcházel mimo region či mimo Českou republiku a naopak se zde trvale a dlouhodobě rozvíjel a kultivoval. Záměrem je navázat a propojit výzkumnou a vývojovou činnost s firmami a projekty působícími v rámci Evropy i světa a vrátit se tak na přední pozice ve výzkumu a vývoji v pro Plzeň tradičních oborech jako je strojírenství, energetika a aplikované vědy. Podporuje nově vznikající firmy či rozvíjející se firmy zejména typu malého a středního podniku, které budou v budoucnu zdrojem další potenciálních pracovních příležitostí.

https://www.plzen.eu/

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

CV Řež je soukromá nezisková výzkumná organizace založená roku 2002 jako dceřiná společnost společnosti Ústav jaderného výzkumu Řež s.r.o. Organizace se zabývá výzkumem a vývojem zejména v oblasti přírodních a technických věd, jaderné energie, udržitelné energetiky a dalších s tím souvisejících vědních oblastí a dále šířením výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování nebo převodem technologií. Od roku 2004 je řešitelem výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Základní a cílený výzkum v průmyslu a zdravotnictví na zdrojích neutronů“. Je příjemcem dotace na podporu vědeckých a výzkumných činností realizovaných na výzkumných reaktorech LR-0 a LVR-15. Je předkladatelem velkého investičního projektu s názvem “Udržitelná energetika“, jenž se nachází na short-listu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V oblasti mezinárodního spolupráce se CV Řež podílí na mezinárodním projektu výstavby nejmodernějšího evropského výzkumného reaktoru Jules Horowitz a zapojuje se i do projektů v rámci 7. rámcového programu EU. CV Řež je rovněž jedním ze zakladatelů Technologické platformy “Udržitelná energetika“. Ve Vědecké Radě společnosti jsou zastoupeni významní univerzitní profesoři, vědci z Akademie věd ČR a přední manažeři z průmyslových podniků. Lokalizací výzkumných a vývojových aktivit v objektech vědeckotechnického parku dochází k synergii projektů CV Řež s projekty partnerů.

https://www.cvrez.cz/