Partneři VTP

Západočeská univerzita v Plzni

ZČU byla založena v roce 1991 sloučením bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické (1949) a Pedagogické fakulty (1948) a na svých současných osmi fakultách má kvalitně personálně i technicky vybavené katedry a laboratoře včetně příslušné infrastruktury, zejména v oblasti informatiky. Svým významem a působností přesahuje rámec regionu a nabízí v řadě oborů vzdělání ve vysokém standardu, které reaguje velmi flexibilně i na potřeby zaměstnavatelů, jejichž produkce a produktivita práce přímo ovlivňují výjimečné postavení kraje v objemu HDP na člověka mezi kraji České republiky. Absolventi ZČU nacházejí své uplatnění v managementu předních výrobních firem i v týmech zaměřených na uplatnění výzkumu a vývoje v praxi. V roce 2001 byl při ZČU založen vysokoškolský ústav „Nové technologie – výzkumné centrum v Západočeském regionu (NTC)“, který představuje významnou kapacitu v oblasti aplikovaného výzkumu a jehož praktické výsledky prokazují potenciál pro komercializaci výzkumu a podporu podnikání v regionu. ZČU spolupracuje již od roku 1996 se společností BIC Plzeň. Zaměření vzájemné spolupráce a dosažené výsledky odpovídají záměrům a pracovním cílům Plzeňského  vědecko technologického parku. Spolupráce s Centrem výzkumu Řež bude realizována v souladu s potřebou výzkumu v oblasti materiálových analýz a matematického modelování. Další spolupráce se předpokládá při využívání difrakčních analýz, na vývoji konstrukčních optimalizací zařízení zvaného „Studený kelímek“ a také při využívání přístrojů termické analýzy v laboratoři NTC. Spolupráce mezi ZČU a společností VTP Plzeň probíhá úspěšně od samého založení společnosti VTP Plzeň, a.s. od roku 2005. Spolupráce ZČU s městem Plzeň probíhá dlouhodobě a je rovněž deklarována “Prohlášením o spolupráci ze dne 30.10.2007“.

BIC Plzeň společnost s ručením omezeným

BIC Plzeň je společnost s ručením omezeným, která byla v roce 1992 založena městem Plzeň pro podporu rozvoje malého a středního zejména inovačního podnikání, je držitelem certifikátu EC – BIC. BIC Plzeň je členem EBN – evropské sítě podnikatelských a inovačních center. Od roku 2008 je rovněž členem sítě Enterprise Europe Network, která je největší celoevropskou sítí zaměřenou na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání koordinovanou Evropskou komisí.  Dále je BIC Plzeň aktivním a akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků České republiky, která se zasazuje o zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků v České republice. Od roku 1996 provozuje BIC Plzeň v lokalitě Městského industriálního parku Plzeň Borská pole několik objektů, které slouží pro lokalizaci a poskytování služeb začínajícím a rozvíjejícím se inovačním firmám (inkubátor, technologické centrum). Díky své dosavadní činnosti, zkušenostem, zdrojům know-how a stabilizovanému pracovnímu týmu je významným partnerem při provozu a rozvoji Plzeňského vědecko technologického parku.

statutární město Plzeň

Město Plzeň je starobylé a významné město, které pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a je v povědomí obyvatel i návštěvníků zapsáno svým historickým, duchovním a kulturním bohatstvím. Plzeň je společným domovem, který nejen svým občanům, ale i obyvatelům širokého okruhu sousedních obcí skýtá ekonomické a kulturní zázemí, prostor pro odpočinek, sport a relaxaci, v neposlední řadě pak vzdělání, o něž bedlivě pečují orgány města dle dochovaných historických záznamů od samého jeho založení. Město Plzeň podporuje rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku i tradiční spojení města s výzkumem, vývojem a výrobou energetických investičních celků. Má zájem propojit existující vývojovou infrastrukturu Plzeňského vědecko technologického parku s univerzitním prostředím, výzkumnými společnostmi a soukromou sférou a posilovat komercializaci výsledků výzkumu, motivovat potenciál středoškolsky a vysokoškolsky či jinak odborně vzdělaných pracovníků, aby neodcházel mimo region či mimo Českou republiku a naopak se zde trvale a dlouhodobě rozvíjel a kultivoval. Záměrem je navázat a propojit výzkumnou a vývojovou činnost s firmami a projekty působícími v rámci Evropy a i světa a vrátit se tak na přední pozice ve výzkumu a vývoji v pro Plzeň tradičních oborech (strojírenství, energetika, aplikované vědy), podporovat nově vznikající firmy či rozvíjející se firmy zejména typu malého a středního podniku, které budou v budoucnu zdrojem další potenciálních pracovních příležitostí.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

CV Řež je soukromá nezisková výzkumná organizace založená roku 2002 jako dceřiná společnost společnosti Ústav jaderného výzkumu Řež s.r.o. Organizace se zabývá výzkumem a vývojem zejména v oblasti přírodních a technických věd, jaderné energie a udržitelné energetiky a dalších s tím souvisejících vědních oblastí a dále šířením výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování nebo převodem technologií. Od roku 2004 je řešitelem výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Základní a cílený výzkum v průmyslu a zdravotnictví na zdrojích neutronů“. Je příjemcem dotace na podporu vědeckých a výzkumných činností realizovaných na výzkumných reaktorech LR-0 a LVR-15. Je předkladatelem velkého investičního projektu s názvem “Udržitelná energetika“, jenž se nachází na short-listu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V oblasti mezinárodního spolupráce se CV Řež podílí na mezinárodním projektu výstavby nejmodernějšího evropského výzkumného reaktoru Jules Horowitz a zapojuje se i do projektů v rámci 7. rámcového programu EU. CV Řež je rovněž jedním ze zakladatelů Technologické platformy “Udržitelná energetika“. Ve Vědecké Radě společnosti jsou zastoupeni významní univerzitní profesoři, vědci z Akademie věd ČR a přední manažeři z průmyslových podniků. Lokalizací výzkumných a vývojových aktivit v budoucích objektech Plzeňského vědecko technologického parku dojde k synergii projektů CV Řež s projekty partnerů.