Klienti VTP

Poznámka: Zařazení klientů mezi inovační firmy a MSP proběhlo na základě vyjádření klientů samotných.

Klienti VTP

Abcheck s.r.o.

Inovační:         NE

MSP:              NE

Společnost Abcheck s.r.o. je dceřinnou společností německé firmy Affimed Therapeutics AG sídlící v Heidelbergu.

Abcheck se specializuje na izolování lidských protilátek, které slouží pro další vývoj léků. Zájem o tyto protilátky mají mezinárodní farmaceutické společnosti. V současné době je Abcheck jediná společnost v České republice, která se touto činností zabývá.

Klíčovými oblastmi, ve kterých se tyto protilátky používají, jsou onkologie, imunologie a oblast medicíny zabývající se záněty. V laboratoři Abchecku probíhá selekce protilátek, které se specificky váží na cílovou molekulu. Pomocí selekčního procesu jsou nalezeny specifické protilátky a tyto jsou dále testovány. Produktem je vysoce specifická protilátka, která je poskytnuta zákazníkovi jako sekvence.

Abcheck se specializuje na výzkum a vývoj lidských protilátek generovaných ze tří různých knihoven lidských protilátek. Abcheck využívá komerční potenciál své technologické platformy ve výzkumné spolupráci s biotechnologickými a farmaceutickými partnery. Servisní portfolio společnosti zahrnuje veškeré aspekty výzkumu protilátek.

 

AutoCont CZ a.s.

Inovační:         ANO

MSP:              NE

AutoCont CZ a.s. je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií úspěšně působí již 20 let. K rychlému rozvoji v prvních 10ti letech přispěla výroba vlastní značky osobních počítačů a systematické budování rozsáhlé obchodní a servisní sítě v České republice a na Slovensku. V druhém desetiletí své existence se AutoCont zaměřil na vybudování specializovaných divizí a postupně se propracoval mezi nejvýznamnější firmy i v oblasti rozsáhlých a složitých ICT projektů.

Nabídka AC je zaměřena v oblasti ICT do 6 hlavních směrů:

IT infrastruktura, kdy předmětem její činnosti je poskytování specializovaných služeb spojených s celým životním cyklem IT infrastruktury.

Outsourcing - těžiště nabízených služeb spočívá v provádění správy a údržby informačního systému zákazníka nebo jeho části. Nejvyšší úrovní nabízených služeb je forma kompletního outsourcingu provozu informačního systému včetně převzetí majetku a pracovníků.

Podnikové aplikace a služby - mezi stěžejní činnosti divize PAS patří řešení a služby v oblasti implementace a provozu podnikových informačních systémů (ERP). Jedná se zejména o systémy pro podporu řízení, organizaci práce a komunikaci na bázi standardních aplikací.

Enterprise Business Applications - divize EBA se zabývá Enterprise Content Managementem (ECM) a řešením na platformě SAP. Díky svému zaměření na řešení založených na technologií SAP, IBM FileNet P8, Kofax nebo Adobe patří k jejím zákazníkům zejména korporace a velké organizace státní nebo veřejné správy.

Vývoj softwaru - divize se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti vývoje softwaru na zakázku.

Centrální prodej - divize se primárně zaměřuje na malé organizace, které často nemají své vlastní IT specialisty.

 

AV ENGINEERING, a.s.

Inovační:         ANO

MSP:              ANO

Společnost AV ENGINEERING, a.s. působí na trhu od roku 1993. Představuje jedinečnou kombinaci dodavatele vývojových a konstrukčních služeb a dodavatele špičkových CAx/PLM znalostních řešení určených pro vývoj nových výrobků ve strojírenství.

Společnost AV ENGINEERING, a.s. dlouhodobě působí v oblasti vývoje automobilů, kolejových vozidel, stavební techniky, zahradní techniky, energetických zařízení a dalších projektů všeobecného strojírenství. Nejčastěji je zapojena do realizace komplexních vývojových projektů od fáze vývoje konceptu až po dodávku fyzických prototypů. Nicméně podporuje své partnery i při řešení specifických oblastí jako například vývoj konceptu ve více variantách, speciální CAE analýzy, toleranční analýzy apod. Při realizaci vývojových projektů využívá nejvýkonnější návrhové technologie a moderní komunikační a bezpečnostní prostředky.

Další činností divize servis je poskytování školení týkající se produktů PTC a především pak CAD systému Pro/ENGINEER a jeho modulů. Cílem je, aby uživatelé po absolvování těchto školení byli schopni rychle a efektivně pracovat v těchto systémech.

 

CertiCon a.s.

Inovační:         ANO

MSP:              ANO

Akciová společnost CertiCon je společností zaměřující se primárně na konzultace a komplexní služby v oblasti zakázkového návrhu, vývoje, verifikace a testování softwaru, návrhu analogových a digitálních integrovaných obvodů pro náročné operačně či životně kritické aplikace v informačních technologiích, lékařské elektronice, telekomunikační technice, automobilové technice a systémech pro průmyslové řízení a rozhodování.

Společnost se zabývá vývojem špičkových, komplexních, informačních a jiných systémů, využívajících pokrokové softwarové technologie a architektury distribuovaných systémů, multiagentních systémů nebo aplikací typu klient/server.

Vysoká odbornost, vzdělání a úroveň znalostí a zkušeností klíčových pracovníků v oboru softwarových technologií, návrhu integrovaných obvodů, automatického řízení a biokybernetiky spolu s úzkou spoluprací se špičkovými vysokoškolskými pracovišti umožňuje společnosti CertiCon poskytovat nadstandardní služby i na mezinárodní úrovni.

CertiCon participuje i na několika projektech Evropského Společenství a je zakládajícím členem Centra aplikované kybernetiky (CAK), podporovaného z Programu na podporu výzkumu a vývoje ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s cílem prohloubit spolupráci jednotlivých oblastí výzkumu a vývoje, tj. Akademie věd ČR, vysokých škol, resortních výzkumných organizací a výzkumu komerčních firem. Centrum soustřeďuje výzkumný potenciál v oborech umělé inteligence, strojového vnímání, automatického řízení a prostředků automatizace.

Společnost je již řadu let držitelem certifikátu ISO 9001:2000 (certifikační autoritou je společnost BVQI), který dokládá vysokou odbornou i organizační úroveň společnosti.

 

CORTIS Consulting s.r.o.

Inovační:         ANO

MSP:              ANO

Společnost CORTIS Consulting je analytická, poradenská a inovační společnost poskytující odborné služby pro podniky i veřejnou správu,  pomáháme jim najít potenciál pro zlepšení. Cílem CORTIS Consulting je poskytovat komplexní, kvalitní a nezávislé analytické, poradenské a vzdělávací služby a tím pomáhat svým zákazníkům se zlepšovat a lépe využívat nové metody, procesy a informační technologie. Při řešení problémů a situací klientů využívá zkušeností z různých sektorů trhu. Společnost kombinuje znalosti strategické, finanční, procesní, řízení projektů, řízení změn a znalosti trhu moderních informačních a komunikačních technologií.  

CORTIS Consulting je národním partnerem CorSet Framework (link: http://corsetframework.com)  pro Českou republiku, má rozvinutou spolupráci s odborníky z univerzit (Západočeská Univerzita v Plzni, Vysoká škola ekonomická v Praze) a s odborníky z praxe. Tyto vztahy jsou důležitou zpětnou vazbou a zároveň pomáhají v neustálém rozvoji a rozšiřování znalostí. Dále společnost podporuje různé aktivity, je zakládajícím členem profesního sdružení SeMaForum (link http://semaforum.org) a hlavním partnerem profesního portálu ManagementMania (link: http://managementmania.com).

 

 

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, státní příspěvková organizace

Inovační:         NE

MSP:              NE

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Od roku 1992, kdy byla založena, usiluje Agentura CzechInvest o přilákání zahraničních investorů a rozvoj domácích firem prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů. CzechInvest propaguje Českou republiku v zahraničí a zprostředkovává dotace ze strukturálních fondů.

CzechInvest je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o dotační pobídky a připravovat návrhy investičních pobídek.

K činnostem CzechInvestu patří informace o možnostech podpory pro podnikatele, implementace Operačního programu Podnikání a inovace, komplexní služby pro investory, zprostředkování investičních pobídek, správa databáze podnikatelských nemovitostí, podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem a  AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice.

Veškeré služby Agentury CzechInvest jsou bezplatné.

 

EnEng s.r.o.

Inovační:         NE

MSP:              ANO

Společnost EnEng je zaměřena na poskytování komplexních služeb v oblasti optimálního využití energií. Jejich řešení, vychází z aktuálních potřeb a možností zákazníka a je primárně zaměřené na úsporu nákladů na pořízení a využívání energií. Při své činnosti využívá synergických efektů plynoucích ze silného zázemí partnerských firem.

Společnost EnEng nabízí energetický a technologický systém AISYS®, jeho vývoj a aplikaci. Skládá se z řídícího technologického systému, což je komplexní systém pro sledování a regulaci odběru energií, ze systému pro oprávněné zákazníky, který navíc nabízí možnost predikce odběru, včetně analýzy odběru a jejich sjednávání u dodavatele, ze systému Web, který je možné zpřístupnit i pomocí internetu, firemní aplikace je viditelná na WEBovské stránce a ovládání je voleno pomocí hesel; ze systému dálkových přenosů, což umožňuje získávat data online i ze svých poboček a ze systému fakturace, kdy výsledkem je

doklad (faktura), který zachycuje, jaké množství energie bylo odebráno (příp. vyrobeno) a kolik je odběratel povinen za toto množství energie zaplatit.

Dále společnost nabízí vypracování energetického auditu dle aktuální energetické legislativy i dle zákona o zadávání veřejných zakázek a poradenství v oblasti využívání energií. Služba obsahuje odborné posouzení stávajícího zařízení, případně komplexu budov, hal nebo jiných objektů, které jakýmkoliv způsobem odebírají energie a návrh efektivních opatření k úpravě a tím i k úsporám v platbách za odebíranou energii. Toto se týká všech druhů energií tj. elektřina, plyn, voda, chlad a mimo jiné i likvidace odpadu.

Společnost též provádí dodávky technologií na klíč a vývoj speciálního softwaru a aplikací.

 

IntraWorlds s.r.o.

Inovační:         NE

MSP:              ANO

Firma IntraWorlds nabízí řešení v oblasti sociálních a komunitních sítí, které nachází uplatnění jak v oblasti komerčních firem, tak i v oblasti neziskových organizací v Evropě. Sociální a komunitní platforma společnosti umožňuje jejím zákazníkům vybudovat a udržovat spojení se všemi spolupracovníky jednotlivých firem, se zákazníky nebo s členy dalších zájmových skupin. Své vztahy s využitím online platformy společnosti IntraWorlds buduje již více než 100 organizací (např. v Německu, Španělsku, Švýcarsku, Švédsku a dalších zemích).

IntraWorlds s.r.o. je odnoží německé mateřské firmy a představuje vývojové centrum, které se soustředí na rozvoj a údržbu stávajícího řešení a infrastruktury, na které běží. V české pobočce v Plzni pracuje 15 vývojářů.

 

MBtech Bohemia s.r.o.

Inovační:         ANO

MSP:              NE

MBtech Bohemia s.r.o. je dceřinnou společností MBtech Group, která je globálně činná a v mezinárodním měřítku vedoucí inženýringová a poradenská firma v automobilovém průmyslu s téměř 2.700 zaměstnanci na celém světě v pobočkách v Evropě, Severní Americe a Asii.

MBtech nabízí vývojové a poradenské služby v celém řetězci vytvářejícím hodnoty v automobilovém průmyslu. Pod značkou MBtech se spojují všechny výkony a produkty čtyř segmentů: MBtech vehicle engineering, MBtech powertrain solutions, MBtech electronics solutions a MBtech consulting.

MBtech vyvíjí, integruje a testuje komponenty, systémy a moduly od detailní specifikace přes konstrukci, výpočty, testování až po přípravu sériové výroby. Kromě toho je automobilovým výrobcům a dodavatelům poskytováno individuální poradenství, a to již od prvního návrhu, přes výrobu a dodávání komponentů nebo vozidel až po poprodejní servis.

 

PDM technology Europe s.r.o.

Inovační:         ANO

MSP:              ANO

Firma PDM technology Europe s.r.o. je dceřinou společností dánské firmy PDM technology ApS se sídlem v Aalborgu. Firma PDM technology se zabývá inovativním vývojem v oblasti ERP software (Enterprise resource planing), jeho provázáním s výrobními postupy ve firmách s cílem doručit zákazníkům řešení přímo na míru.

Již dlouhou dobu působí na trhu PDM/PLM řešení (Product document management/Product lifecycle management) pro výrobní firmy s přímým provázáním PDM/PLM do ERP. Nabízí řešení pro software provázání konstrukčních oddělení s jinými částmi podniku. Jedná se zejména o strojírenské a elektrotechnické podniky, např. firma vyrábějící klimatizace a chladící zařízení, dále výrobce automobilových součástí popř. firmy vyrábějící stroje pro strojírenský průmysl. Součástí jejich řešení jsou tři hlavní produkty s názvem BlueStar CADERP link, BlueStar Cluster a BlueStar AX, které mohou být nasazeny samostatně i jako celek.

PDM technology je světovou jedničkou ve svém segmentu. Mezi jejich významné zákazníky patří známé mezinárodní společnosti Norican group, Haldex a GEA group.

 

Semikron s.r.o.

Inovační:         NE

MSP:              NE

Firma Semikron s.r.o. se zabývá marketingovou a poradenskou činností v oblasti technických řešení obvodů výkonové elektroniky a pohonů. Nejdůležitějším úkolem společnosti je poskytnout jejich zákazníkům technickou podporu při projektování měničů elektrické energie v oblasti od 5kW výše pro použití v dopravě, průmyslu a energetice. Mezi hlavní obory patří doprava, kde firma Semikron spolupracuje s firmami jako Škoda Electric, Cegelec, Siemens, Vonsch na řešeních trakčních měničů pro vozidla městské dopravy (tramvaje, trolejbusy), vlakové a důlní trakce a v poslední době i pro hybridní autobusy.

Hlavní činností firmy Semikron je návrh a posouzení použitých výkonových modulů z hlediska funkce, životnosti, výrobních nákladů a ceny pro daný typ měniče a jeho zatížení.

 

TRIANGLE Engineering Services, s.r.o.

Inovační:         NE

MSP:              ANO

Společnost TRIANGLE Enginnering Services, s.r.o. se stala jedním z prvních klientů Vědeckotechnického parku Plzeň. Začátek jejího působení v našem areálu se datuje jarem roku 2008. Tato společnost existuje na trhu engineeringu od roku 2007 a je ze 2/3 vlastněna zahraničním a z 1/3 tuzemským majitelem.

Mezi svoje prvořadé aktivity řadí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických, společenských a humanitních věd. Zabývá se aktivně činností podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, přípravou a vypracováním technických návrhů. Aktivně působí na poli architektonických, stavebních, technických a inspekčních služeb. V neposlední řadě klade důraz na podnikatelské a manažerské poradenství, včetně souvisejících služeb. Společnost se dynamicky rozvíjí a zvyšuje svůj potenciál, jakožto jeden ze stabilních klientů VTP.

 

WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Inovační:         ANO

MSP:              NE

Firma WITTE Nejdek, spol. s r.o. patří mezi přední dodavatele zamykacích systémů a klik pro automobilový průmysl. Vyvíjí a montuje výrobky pro většinu světových automobilek (VW, Ford, General Motors, Daimler, BMW, Renault, aj.). Společnost vznikla v roce 1992 jako dceřiná firma společnosti E. WITTE GmbH (SRN). Značka WITTE se zrodila před 111 lety v „Klíčovém regionu“ (Schlüsselregion) v okolí Velbertu. Před 20lety nabídla firma automobilovému odvětví mimo jiné inovativní řešení v podobě vymezovače tolerancí WITOL.

Mezi tradiční výrobky patří zámky kapoty, kufru, sedaček, zámkové sady s klíči, kliky a lišty s ovládáním mechanismu uzavírání zadních dveří automobilů a mnohé další.

 

Západočeská univerzita v Plzni

Inovační:         ANO

MSP:              NE

A.  Nové technologie -Výzkumné centrum v západočeském regionu

Centrum (NTC) vzniklo v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT ČR nazvaného "Výzkumná centra" jako centrum aplikovaného výzkumu. Současně bylo centrum akademickým senátem  konstituováno jako vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni. Těžiště jeho práce je podpora výzkumu a vývoje v západočeském regionu s vazbami na české a mezinárodní výzkumné a vývojové týmy. Nedílnou součástí činnosti Centra je zapojení mladé generace do tvůrčí vědecké práce.

Výzkumné centrum se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu  technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů. Pracovní výsledky Centra směřují ke zvýšení dosavadní úrovně výrobních technologií, produktů a produktivity práce.

V roce 2009 vznikl ve výzkumném centru odbor Mezioborových aktivit, jehož hlavní činností je organizace spolupráce NTC s tematicky příbuznými obory.

 

B.  Ústav umění a designu

Ústav umění a designu (UUD) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je v současnosti jednou z nejmladších vysokých uměleckých škol s orientací na výtvarné umění a design. Ústav se dynamicky rozvíjí směrem k podobě budoucí umělecké fakulty. Těžiště orientace oborů ústavu je na poli užité tvorby a designu.

Vedle běžných pedagogických aktivit pro studenty ústavu a zároveň pro studenty dalších fakult ZČU ústav v rámci celoživotního vzdělávání organizuje a pedagogicky zajišťuje výuku teoretických i praktických uměleckých kurzů.

 

 Klietni působící v rámci CTT

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.

Inovační:         NE

MSP:              ANO

Česká technologická platforma strojírenství působí již od roku 2007 a svým členům poskytuje např. informace o možnostech získání finanční podpory v projektech z oblasti výzkumu a vývoje, jak v rámci České republiky, tak v rámci Evropské unie. Dále nabízí možnost zapojení do Středoevropského konsorcia s cílem získání vlivu zemí střední Evropy na výzkumné programy Evropské unie, využití poznatků z aktivit národních i evropských platforem s vazbou na rozvoj strojírenství a vypracování strategie sektoru strojírenství České republiky.

Platforma si stanovila 5 základních cílů, mezi které patří vypracování strategie jednotlivých oborů a celého sektoru strojírenství a výzkumu (Strategic Research Agenda), prohlubování spolupráce výzkumu s průmyslem, pomoc při dosahování vyšší konkurenceschopnosti jednotlivých oborů i celého sektoru a spolupráci s European Technology Platform Manufuture. Plánované akce a podmínky členství jsou zveřejňovány na internetových stránkách www.ctps.cz.

Financování činnosti platformy je podporováno projektem OPPI Spolupráce.

 

Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje, zájmové sdružení právnických osob

Inovační:         NE

MSP:              ANO

Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje, zájmové sdružení právnických osob, dále KHK PK, zastupuje, koordinuje, prosazuje a hájí zájmy jednotlivých členských okresních hospodářských komor a jejich členů. Zejména vůči orgánům státní správy, orgánům Plzeňského kraje a dále těmito institucemi vytvořenými poradními orgány. Spoluvytváří podnikatelské klima v Plzeňském kraji, podporuje podnikatelské aktivity, prosazuje a hájí zájmy podnikatelských subjektů regionu mimo jiné formou vytváření zájmových sekcí. Dále poskytuje členům okresních hospodářských komor informační servis týkající se podnikatelských možností v rámci rozvojových programů Plzeňského kraje. KHK PK zastupuje, koordinuje a hájí zájmy členských okresních hospodářských komor a jejich členů vůči Hospodářské komoře České republiky. Hájí taktéž zájmy podnikatelské sféry vůči krajským zastupitelským a výkonným orgánům. Podílí se na řešení rozvojových programů regionů, na rozvoji dopravní politiky regionu a podporuje rozvoj učňovského a odborného školství.

Poskytuje služby v oblasti transferu technologií v souladu se svými cíli, kterými jsou jednak zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství a podpora inovací v oblasti strojírenského průmyslu, vytváření efektivních podmínek pro spolupráci mezi výzkumem, vývojem a průmyslem v oblasti strojírenství prostřednictvím iniciace a prováděním vědeckotechnických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení. Dále pak spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících se vzděláváním v oblasti strojírenství, propagace a podpora všech úrovní vzdělávání v této oblasti, zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalšími subjekty. V neposlední řadě propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v českém strojírenství.

 

Klienti zasídlení v PI

Genomia s.r.o.

Inovační:         ANO

MSP:              ANO

Společnost Genomia s.r.o. se zabývá laboratorní molekulárně genetickou analýzou. Převážná část provozu laboratoře se týká veterinární genetiky. Laboratoř na základě aktuálních vědeckých poznatků vyvíjí diagnostické metody k detekování dědičných nemocí a vloh domácích a hospodářských zvířat, především psů, koček a skotu. Mimo to laboratoř provádí další veterinární stanovení jako například parentitní testy psů, sexování ptáků a stanovení závažných ptačích infekcí. V oboru veterinární genetické diagnostiky je Genomia největší laboratoří v České republice. Služby laboratoře využili v minulém roce zákazníci z 23 zemí světa.

Genomia působí také jako laboratorní zdravotnické zařízení a nabízí molekulárně genetické analýzy lidského genomu.

Zkušební laboratoř Genomia získala v roce 2009 mezinárodní akreditaci od Českého institutu pro akreditaci.

 

Ostatní klienti

JAPAS firemní stravování, Jaroslav Svoboda

Společnost JAPAS zajišťuje stravování nejen klientů VTP, ale i ostatních zájemců ve vlastní jídelně parku.

Firma JAPAS působí v oblasti stravování již od roku 1996. Poskytuje stravování pro společnosti formou rozvozu obědů jako balíčků hotových jídel v jednoporcových polypropylenových miskách, stejně jako zaváží obědy do provozoven s výdejem stravy, dále zajišťuje již zmíněný kompletní provoz jídelen ve firmách a další služby v oblasti gastronomie v Plzni a okolí. Nabízí denní výběr z deseti druhů jídel, kdy denně je také jedno jídlo bezmasé a jeden zeleninový salát s různými přílohami. Samozřejmostí jsou pokrmy české kuchyně, stejně jako minutková a sladká jídla.

Jako vedlejší aktivitu nabízí rozvoz syrových, vařených loupaných brambor a výrobu plněných bramborových knedlíků a těsta na bramboráky.

Společnost Japas provozuje středisko praktického vyučování při gastronomické škole v Plzni.