Výstavba poloprovozního objektu H2

Popis projektu

Bezprostředním cílem projektu je  rozšířit nabídku prostor pro podporu inovačního podnikání a zvýšit tak jejich dostupnost pro podnikatele orientované na výzkum, vývoj a inovace. Projekt řeší zvyšující se poptávku klientů na zasídlení do inovační infrastruktury. Zejména prostory poloprovozního charakteru s patřičným zázemím se dlouhodobě jeví jako nedostatkové.

V rámci projektu tedy probíhá výstavba zcela nového poloprovozního objektu, který rozšíří současně kapacity vědeckotechnického parku v Plzni. Nově vzniklé prostory poslouží k realizaci výzkumných a vývojových aktivit jednoho z již stávajících klientů VTP. Jedná se o společnost MBtech Bohemia s.r.o., IČ: 65416082 se sídlem Daimlerova 1161/6, 301 00 Plzeň. Přesun části aktivit tohoto klienta do nových prostor zároveň umožní konsolidovat nabídku prostor stávajících a jejich efektivnější využití např. pro malé a střední firmy.

Projekt si klade za cíl podpořit oblast vědy, výzkumu a vývoje, podpořit nově vznikající či rozvíjející se podniky, které se budou orientovat směrem k novým technologiím a konkurenceschopným výrobkům a službám, a prohloubit a dále rozvíjet spolupráci těchto subjektů s vysokoškolskými subjekty, jako je Západočeská univerzita v Plzni, i veřejnou správou a dalšími partnery.

V rámci projektu jsou podporovány aktivity, které spočívají ve zkvalitňování podnikatelského prostředí, zkvalitňování podmínek pro podnikání a inovace a rozvíjení konkurenční výhody na základě zlepšování a prohlubování vztahů mezi výzkumnými a vzdělávacími institucemi, podnikatelskou sférou a veřejnou správou.


Obecné cíle:

 • vytvoření podmínek pro vznik kvalifikovaných pracovních míst,
 • vytvoření podmínek pro vstup nových investorů v oblasti inovací a „high-tech“ zamezení ztráty investorů z důvodů nabídky drahých, nepřipravených, či jinak nevhodných objektů pro specifické požadavky inovačních firem,
 • využití Vědeckotechnického parku jako místa pro realizaci spolupráce akademických institucí s komerčními subjekty, jako jednoho z důležitých nástrojů ke komercializaci výsledků výzkumu,
 • rozšíření centra pro realizaci výsledků aplikovaného výzkumu a transferu pokročilých technologií,
 • zvýšení kapacity prostředí pro rozvoj malého a středního inovačního podnikání v Plzni a Plzeňském kraji,
 • využití Vědeckotechnického parku jako marketingového nástroje pro prezentaci Plzně a Plzeňského kraje jako moderního evropského regionu podporujícího inovace,

Specifické cíle:

 • vybudování kancelářských a poloprovozních prostor pro lokalizaci již existujících high-tech firem
 • poskytování služeb inovačním firmám z Vědeckotechnického parku i mimo něj (např. technologický transfer, technologické poradenství, finanční poradenství apod.)

Očekávané efekty:

 • lokalizace nových podniků a nových aktivit
 • nově vytvořená pracovní místa pro kvalifikované pracovníky
 • posílení image a atraktivity města Plzně a Plzeňského kraje jako dobrého místa pro realizaci projektů znalostní ekonomiky

 

 

h2_publicita